Regulamin Umowy Licencyjnej

Niniejsza Umowa Licencyjna obowiązuje od dnia zakupu materiałów wideo na stronie: http://webcam-news.pl

Stronami umowy są:

Webcamera Media Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Św. Filipa 23 lok.4, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000620667 posiadająca: NIP 6783160822, Regon: 364577370

zwana w dalszej części umowy Licencjodawcą

a :

osoba prawna, osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą lub jednostka organizacyjna zwana w dalszej części umowy Licencjobiorcą,

§ 1

Użyte w Umowie Licencyjnej pojęcia oznaczają:

 1. Umowa Licencyjna - umowa zawarta pomiędzy Licencjodawcą , a Licencjobiorcą
 2. Licencjodawca zwany dalej Stroną Umowy - właściciel strumienia wideo posiadający wyłączne prawa do korzystania i rozporządzania Materiałem,
 3. Licencjobiorca zwany dalej Stroną Umowy - uprawniony do korzystania Materiałów zgodnie z warunkami określonymi w Umowy Licencyjnej ,
 4. Materiał - plik powstały w wyniku nagrania wideo z kamery oraz zapisany na nośniku cyfrowym, zwany również utworem w myśl obowiązujących przepisów Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 2

Licencjodawca:

 1. Oświadcza, że jest producentem materiałów wideo (zwanych dalej Materiałem). Materiał jest o długości od 15 do 25 sekund w rozdzielczości 1280 x 720 pikseli, 25 klatek na sekundę oraz szybkości odtwarzania 4Mbps na sekundę.
 2. Oświadcza, że w zakresie objętym niniejszą umową przysługują mu wyłączne prawa do korzystania i rozporządzania w/w materiałem.

§ 3

Licencjodawca oświadcza, że jego prawo do Materiału, o którym mowa w § 2 ust.1 nie jest obciążone prawami osób trzecich, nie stanowi przedmiotu zastawu oraz że powstrzyma się w czasie trwania umowy od wszelkich działań skutkujących ewentualną utratą prawa bądź ich ograniczeniem.

§ 4

 1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji na czas nieokreślony licząc od dnia zakupu Materiału, o którym mowa w § 2 ust. 1.
 2. Licencja, o której mowa w ust. 1, zostaje udzielona bez ograniczeń terytorialnych, tzn. obowiązuje na całym świecie. Licencja będąca przedmiotem niniejszej umowy upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z Materiału na następujących polach eksploatacji:
  • udostępniania, rozpowszechniania Materiału lub jego części poprzez publiczne wystawienie, wykorzystanie w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, informacyjnych i handlowych, wyświetlenie, publikowanie, publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, (wyłącznie w Internecie na stronach internetowych należących do Licencjobiorcy oraz w mediach społecznościowych na kontach Licencjobiorcy),
 3. Licencja niniejsza nie upoważnia Licencjobiorcy do udzielania sublicencji.
 4. Licencjobiorca nie jest zobowiązany do korzystania z udzielonej mu licencji.

§ 5

 1. Materiał zawiera obrazy z kamer pogodowych bez zabezpieczeń w postaci znaków wodnych.
 2. Udzielona licencja ma charakter niewyłączny.

§ 6

 1. Licencjobiorca nie jest zobowiązany do poszanowania integralności Materiałów będących przedmiotem licencji i przysługuje mu prawo do wprowadzania zmian, uzupełnień, skrótów bądź przeróbek oraz sporządzania jego nowej wersji.
 2. Licencjodawca udziela zgody na umieszczenie treści informacyjnych oraz auto promocyjnych Licencjobiorcy.

§ 7

 1. Materiały będą dostępne do zakupu dla Licencjobiorcy po uprzednim założeniu konta na portalu https://webcam-news.pl, zalogowaniu się do portalu.
 2. Aby założyć i aktywować konto konieczne jest podanie prawdziwych danych:
  • nazwy firmy lub jednostki organizacyjnej
  • danych do faktury (kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, nr budynku, NIP)
  • adresu email.
 3. Po dokonaniu zakupu, Materiał należy pobrać na własny nośnik do przechowywania plików.
 4. Licencjodawca nie ma obowiązku prowadzenia archiwum Materiałów zakupionych przez Licencjobiorcę za pośrednictwem portalu webcam-news.pl.
 5. Licencjodawca nie odpowiada wobec Licencjobiorcy za szkody wynikłe dla:
  • Licencjobiorcy wskutek utraty przez niego loginów i haseł dostępu lub też ich udostępnienia osobom nieuprawnionym.
  • Licencjobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wynikłe dla Licencjobiorcy i/lub Licencjodawcy wskutek utraty przez niego loginów i haseł dostępu lub też ich udostępnienia osobom nieuprawnionym.

§ 8

 1. Z tytułu dostarczenia Licencjobiorcy Materiału określonego § 2 ust. 1 niniejszej umowy oraz udzielenia licencji, o której mowa w § 4 ust. 1 w zakresie i na polach eksploatacji opisanych w umowie:
  1. Licencjobiorca zapłaci Licencjodawcy wynagrodzenie zgodnie z ofertą portalu webcam-news.pl oraz dokona zapłaty za pośrednictwem płatności on-line kwotę netto powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT według obowiązującej stawki.
  2. Licencjodawca zobowiązuje się dostarczyć Licencjobiorcy fakturę niezwłocznie, zgodnie z danymi podanymi podczas zakładania konta na portalu webcam-news.pl
  3. Licencjobiorca wyraża zgodę na wystawianie faktury VAT bez podpisu Licencjodawcy.

§ 9

Licencjobiorca wyraża zgodę na postanowienia niniejszej Umowy Licencyjnej oraz oświadcza, iż nie jest konsumentem w rozumieniu Art. 221 Kodeksu Cywilnego.

§ 10

W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą Umową Licencyjną mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu Cywilnego.